Golden Retriever
Zkoušky
 

- Retriever klub CZ:
Ověření vlohových vlastností retrívra

- ČMMJ:
Všeobecná ustanovení

Předměty zkoušek
Zkoušky vloh - ZV
Podzimní zkoušky - PZ
Lesní zkoušky - LZ
Speciální zkoušky z vodní práce - SVP
Barvářské zkoušky - BZ
Všestranné zkoušky - VZ
Honičské zkoušky - HZ
Barvářské zkoušky honičů - BH
Podzimní zkoušky retrívrů - PZR
Lesní zkoušky retrívrů - LZR
Všestranné zkoušky retrívrů - VZR

linka

  Ověření vlohových vlastností retrívra


Disciplíny:

úvodní:
Povaha

vlastní zkouška:
1. Nos
2. Vrozená chuť k práci
3. Chování po výstřelu
4. Ochota k práci ve vodě
5. Aport z vody
6. Aport v terénu
7. Kontakt s vůdcem
8. Vodění psa na vodítku
9. Vodění psa na volno

Popis disciplín:

Povaha
- Úvodní disciplína, kterou absolvují psi před zkoušením ostatních předmětů. Všichni zkoušení psi nastoupí v řadě vedle sebe u nohy vůdce na pokyn rozhodčího budou psi jednotlivě procházet na vodítku nebo volně (podle popisu disciplíny vodění na vodítku) podél řady a vyřadí se na konec. jakýkoli projev agresivity vůči ostatním psům či lidem je vylučující. Pes nepokračuje dále ve zkoušce a projev agresevity se zapíše do průkazu původu, soudcovské tabulky a přehledu zkoušek. Stejným způsobem se hodnotí jakýkoli náznak agresivity vůči člověku nebo vůči ostatním psům v průbehu celé zkoušky. Hodnocení: Vyhovující povaha se hodnotí jako standardní, projevy agresivity se hodnotí jako agresivní.

1. Nos
- Kvalita nosu je posuzována během zkoušení ostatních disciplín, při nichž pes používá čichové orientace. Při hodnocení musí být vzaty v úvahu všechny okolnosti, které souvisí s pachovou prací a které ji mohou jakoli ovlivnit. Zvláště je třeba posoudit vzdálenost, na jakou pes navětřil zvěř nebo jiný předmět, jaké jsou povětrnostní podmínky, síla větru, vlhkost a teplota vzduchu, povaha terénu, porost apod. Kromě toho budou všichni psi odzkoušeno tak, že rozhodčí pohodí stejný předmět pro každého psa samostatně a na jiném místě tak, aby to pes neviděl. Vůdce vypustí psa na pokyn rozhodčího proti větru tak, aby pes měl možnost volným pohybem v terénu jako při procházce pach předmětu zachytit. Rozhodčí hodnotí tuto práci tak, jak je popsáno výše. Není rozhodující, jakým způsobem pes předmět označí, zda jej vůbec označí či zda jej přinese. Hodnotí se pouze kvalita nosu. Jako předmět se použije střelená nebo zhaslá zvěř, případně domácí králík nebo jiný předmět dobře držící pach. Nepovažuje se za chybu, pokud pes předmět aportuje. Tento předmět může být i poté použit pro odzkoušení ostatních psů.

2. Vrozená chuť k práci
- Po celý čas zkoušek se hodnotí ochota a vytrvalost, s jakou se pes snaží pracovat, případně vyhledat a aportovat střelenou zvěř, aniž by byly posuzovány vlohy ke slídění za živou zvěří. Pes musí pracovat vytrvale, bez častého pobízení a povelů a bez ohledu na počasí (zima, déšť). Žádá se vášnivě a s radostí pracující retriever. Pokud pes prokázal aport zvěře pernaté či srstnaté, poznamená se tato skutečnost do soudcovské tabulky. Prokáže-li pes klid před zvěří, nesmí to být hodnoceno jako chyba nebo jako nedostatek vloh k práci se zvěří. Chyby: neradostné, pomalé a špatné plnění povelů, nedostatek zájmu o aport či zhaslou zvěř, nezájem o práci, stálé povzbuzování. Poznámka: Je třeba respektovat riziko přetížení a únavy psa při velmi teplém letním počasí.

3. Chování po výstřelu
- Posuzuje se při volném pohybu psa, kdy vůdce nebo pomocník vystřelí na pokyn rozhodčího jednu ránu z brokovnice nebo 9mm startovací pistole tak, aby jej pes nesledoval a aby nemířil ve směru pohybu psa. Pes, který svým chováním prokáže, že se výstřelu nebojí a zůstane klidný pod vlivem vůdce je hodnocen známkou 4. Začne-li pes po výstřelu divočet, vyráží na velkou vzdálenost a nereaguje na povely vůdce, hodnotí se známkou 3, případně nižší. Pes, který se bojí výstřelu, to znamená, že odběhne vystrašeně od vůdce, nedá se přivolat, ztratí zájem o další práci, chová se bázlivě a nedůvěřivě, je hodnocen známkou 0 a je vyloučen z dalšího zkoušení. Tato skutečnost se mu zaznamená do PP.

4. Ochota k práci ve vodě
- Pes musí jít ochotně a bez váhání do vodz za vhozeným aportem.
Chyby: opakovaný povel, váhání a vylézání na břeh snižují známku. Neuposlechnutí povelu k práci ve vodě se hodnotí známkou 0.

5. Aport z vody
- Rozhodčí hodí aport do hluboké vody nejméně osm metrů daleko. Pes má nejkratší cestou plavat k aportu, přinést jej a předat bez váhání vůdci. Nepožaduje se odevzdání vsedě. Zlepšení úchopu ve vodě se nepovažuje za chybu.
Chyby: Odkládá-li pes aport po vystoupení z vody, je mu úměrně snížena známka z výkonu. Pes který po vystoupení z vodz uvolní úchop a opraví si jej, nesmí v žádném případě zvedat hlavu a čekat na povel. Učíni-li tak, může vůdce bez vstoupení do vody rukou dosáhnout, je hodnocen známkou 1.
Poznámka: Je-li břeh hůře přístupný, je psovi ponechána volba, kudy vystoupí na břeh.

6. Aport v terénu
- pes musí aportovanou zvěř nebo předmět samostatně a bez povelů uchopit, donést a bez váhání odevzdat vůdci. nepožaduje se odevzdání vsedě.
Chyby: příliš silné nebo váhavé uchopení (mačkání), načínání, a hraní si s aportem, obíhání vůdce při odevzdání. Chybou je též, jestliže pes aport odkládá, aportuje s přestávkami, čeká na povel nebo upustí před odevzdáním.
Poznámka: Za předmět vhodný pro aport v terénu i z vodz se považuje jakýkoli druh drobné zvěře, atrapa zvěře (např. i domácí králík), "dummy" ( aportovací předmět speciální konstrukce užívaný mezinárodně pro zkoušky retrieverů bez zvěře), kozlík (pešek) nebo činka. Jakýkoli předmět pro aportt by měl mít alespoň 0,5 kg hmotnosti. Před zahájením disciplín aportu musí vůdce přeložit vhodný předmět pro aport ke schválení rozhodčímu. Neučiní-li tak, nebo předloží nevhodný předmět, použije rozhodčí předmět dle vlatního uvážení. Volba druhu aportu nemá vliv na ohodnocení disciplíny.

7. Kontakt s vůdcem
- Rozhodčí hodnotí během celých zkoušek, jak pes reaguje na přivolání a další povelz a to i je-li v kontaktu se zvěří. Příliš časté a opakované povely úměrně snižují známku. Pes, který se z jakýchkoli příčin nenechá přivolat a připoutat na vodítko nebo se vzdálí na dobu delší než 5 minut se hodnotí známkou 0.

8. Vodění psa na vodítku
- může být posuzováno po celou dobu zkoušek nebo jako samostatná disciplína na vytyčené trase. Pes by neměl zůstávat vzadu nebo předbíhat vůdce, přičemž nesmí táhnout v žádném směru.

9. Vodění psa na volno
- Vůdce uvolní psa na pokyn rozhodčího z vodítka, pes musí prokázat ochotu neodbíhat od vůdce při volné chůzi terénem. Nejedná se o zkoušku dokonalého vodění u hohz bez vodítka. Pes může jít volně spolu s vůdcem, při snaze odběhnout se bez váhání vrací na povel vůdce zpět.
Vlastnost doprovázet vůdce aniž by byl na obtíž je typická pro retrievery a měla by jim být vrozena. Volný pohyb se děje teprve na povel vůdce.
Je-li pes po dobu zkoušek veden bez vodítka, což je možné, nesmí to v řádném případě být omluvou jeho vymanění z vlivu vůdce na jakoukoli dobu. Pokud takto vedený pes zasáhne do zkoušení jiného psa, má rozhodčí právo psa, který toto způsobil vyloučit ze zkoušek.
Disciplíně vodění na řemeni se musí podrobit i jinak volně vedený pes.

Soudcovská tabulka:

Předmětnejnižší známkykoeficientmaximální
počet bodů
I.II.III.
1. Nos3321040
2. Vrozená chuť k práci321832
3. Chování po výstřelu321312
4. Ochota k práci ve vodě322832
5. Aport z vody3211040
6. Aport v terénu321832
7. Kontakt s vůdcem322416
8. Vodění psa na vodítku321312
9. Vodění psa na volno321416
Nejnižší počet bodů
pro cenu
204150109232
Povaha 

 


Na hlavní stránku Návrat na předchozí stránku Napište nám