Zkušební řád - pro zkoušky
loveckých slídičů
 

Všeobecně | ohaři | lovečtí slídiči | teriéři, jezevčíci a retrívři | bezkontaktní norování | honiči | barváři

ÚVOD:
Plemena slídičů jsou nedílnou součástí české myslivecké kynologie. Těší se zájmu jak myslivecké, tak i ostatní kynologické veřejnosti pro svou inteligenci a nadanost, což jim dává předpoklad pro všestranné lovecké využití. Jejich menší tělesná stavba má své jisté výhody-menší nároky na ustájení, výživu a snadnější přepravu. To ale neznamená, že jsou menší svým výkonem. Tento zkušební řád byl koncipován tak, aby mohla všechna plemena slídičů při dobrém vedení úspěšně zvládnout všechny disciplíny jednotlivých druhů zkoušek. Jeho náročnost odpovídá podmínkám při dnešním výkonu práva myslivosti a je zárukou, že pes, který úspěšně vykoná některou ze zkoušek, bude platným pomocníkem svého vůdce.

Předměty zkoušek
Zkoušky vloh - ZV
Podzimní zkoušky - PZ
Lesní zkoušky - LZ
Barvářské zkoušky - BZ
Všestranné zkoušky - VZ

MEMORIÁL MILENY ŠTĚRBOVÉ - MMŠ
je vrcholnou mezinárodní soutěží slídičů. Podrobnosti jsou uvedeny ve statutu MMŠ. MMŠ se zkouší dle ZŘ pro všestranné zkoušky. Z důvodu zadání titulu CACIT se upravují některé disciplíny na základě Reglamentu B-FCI pro mezinárodní zkoušky loveckých slídičů takto: Disciplína "Nahánění" se zkouší 2x10 min. v různých lečích. Disciplína "Dohledávka a přinášení pernaté zvěře" se zvětšuje vzdálenost ze 30 kroků na 50. Disciplína "Vlečka se srstnatou zvěří" se vzdálenost prodlužuje z 200 kroků na 400. Aby pes získal titul CACIT, musí z disciplíny "Nahánění" získat známku 4. Tato známka je podmínkou pro získání I. ceny.

PŘEDMĚTY ZKOUŠEK:

NOS
Časový limit: po celou dobu zkoušek Rozhodčí sleduje kvalitu nosu během těch disciplín, kde pes nos používá. Při jeho zhodnocení musí současně zvažovat všechny okolnosti, zvláště vzdálenost na jakou pes zvěř navětří, jaké jsou právě povětrnostní podmínky, síla větru, vlhkost a teplota vzduchu, povaha terénu, porost apod.
HLASITOST
Časový limit: po celou dobu zkoušek Pes by měl prokázat hlasitost na stopě živé zvěře nebo při kontaktu s ní, když ji sám vyrazí a žene. Známkou 4 je hodnocen pes, který čerstvou stopu zvěře okamžitě sleduje, pravidelně hlásí, aniž by zvěř před sebou sledoval zrakem, nebo pes, který zvěř sám vyrazí, sleduje a hlásí i když ji nevidí. Známkou 3 je hodnocen pes, který pracuje jako při známce 4, hlášení však je přerušované delšími odmlkami. Známkou 2 je hodnocen pes, který hlásí zvěř jenom tehdy, když ji vidí a ztrácí-li je z dohledu, přestane. Známkou 1 je hodnocen pes, který hlásí zvěř po jejím spatření jen značně přerušovaně, s většími přestávkami. Známkou 0 je hodnocen pes, který při pronásledování unikající zvěř vidí, ale nehlásí ji. Neměl-li pes při zkoušce možnost prokázat hlasitost, mohou ji rozhodčí převzít z již dříve vykonané zkoušky. Musí ji však vůdce doložit soudcovskou tabulkou, nabo zápisem v průkazu původu psa. V opačném případě dostane náhradní slídění v lépe zazvěřené části honitby.
POSLUŠNOST A OVLADATELNOST
Časový limit: po celou dobu zkoušek Rozhodčí sleduje během celých zkoušek, jak pes reaguje na povely vůdce, zvlášť na základní povely (přivolání), není-li právě v kontaktu se stopou zvěře. je-li pes v pohybu za zvěří, kterou našel v krytině a sleduje ji ať už hlasitě nebo němě a nereaguje na přivolání, nemá to rozhodčí hodnotit jako neposlušnost. Tento projev temperamentu je v daném okamžiku cennější. Příliš časté a opakované povely snižují známku z poslušnosti. Rozhodčí hodnotí psa v průběhu celých zkoušek. Pes, který se vzdálí z dosahu svého vůdce během zkoušek na více než 15 minut, obdrží známku 0. Tento čas neplatí, jde-li pes na rozkaz vůdce za postřelenou zvěří.
CHOVÁNÍ PO VÝSTŘELU
Zkouší se při disciplíně "Slídění". Přibližně v polovině časového limitu vůdce na pokyn rozhodčího jednou vystřelí z brokovnice v okamžiku, kdy se pes zaměstnává prohledáváním krytiny ve vzdálenosti 15-20 kroků od vůdce a nedívá se na něho. Pes, který prokáže svým chováním, že se nebojí výstřelu, hodnotí se známkou 4. Začne-li pes po výstřelu divoce pobíhat ve větší vzdálenosti a nereaguje na přivolání, nebo se vrátí k vůdci a musí být neustále ke slídění pobízen, hodnotí se nižší známkou. Pes, který má strach z výstřelu, to znamená, že od vůdce vystrašeně odběhne, nedá se přivolat, ztratí zájem o další práci, chová se bázlivě a nedůvěřivě, nebo nejde ani po pobízení vůdce od nohy, hodnotí se známkou 0.
VODĚNÍ NA ŘEMENI
Rozhodčí, určený pro posuzování této disciplíny, vytyčí v lesním nebo podobném porostu trasu, která by měla být pro všechny zkoušené psy přibližně stejná. Trasa je kruhového tvaru a vede přes rozličné terenní překážky (padlý strom, mezi keři, přes příkop atd.). Rozhodčí sleduje ze středu kruhu vůdce se psem po celé délce trasy. Vůdce vede psa na vypouštěcím vodítku nebo svinutém barvářském řemeni. Během zkoušky má vůdce ruku na předpažbí pušky. Nesmí držet vodítko v ruce a usměrňovat pohyb psa. Pes má jít klidně za svým vůdcem nebo vedle jeho lové nohy, nemá ho předbíhat ani se nechat táhnout. Nemá se zaplétat do keřů nebo stromů těsně, aby dokázal jak pes zvládá vodění na řemeni. Tahá-li pes svého vůdce, zachytává-li za stromy nebo keře, nebo ho správně nenásleduje, obdrží za každou chybu o jeden stupeň sníženou známku.
NAHÁNĚNÍ
Časový limit: 10 minut Ke zkoušce je požadován dostatečně velký a hustý porost, pokud možno dobře zazvěřený. Zkouší se následujícím způsobem. Rozhodčí zaujmou vhodné stanoviště, aby mohli sledovat práci psa v leči i počínání vůdce. Nahánění je možné provádět přímo od nohy, nebo z odložení. Vůdce si odloží psa před lečí na vhodném místě (proti ústí ochozu, pěšiny nebo jiného vhodného vstupu do leče) a poodejde cca 50 kroků na libovolnou stranu. Dá povel, po němž musí pes jít přímo do leče. Je chybou přiběhne-li pes napřed k vůdci. Pes má prohledávat s chutí leč, nalezenou zvěř hlasitě oznámit a vytlačit ji z leče, ale musí se do ní bez pobízení zase sám vracet. Pokud vůdce neznačující psovi, že nahánění pokračuje nelze slučovat s pobízením psa do leče a nelze za to snižovat známku z hodnocení. Vůdce může zůstat po celou dobu nahánění na stanovišti, nebo pomalu postupovat podle leče a řídit se pokyny rozhodčích. Při VZ se zadáním titulu CACIT se zkouší 2x10 minut v různých lečích. Prokáže-li pes během nahánění hlasitost, může být rozhodčími hodnocena. Je-li však již v průběhu zkoušek z hlasitosti ohodnocen, nesmí se tato známka snížit. Nahánění z odložení je zvýhodněno koeficientem 9. Známkou 4 je hodnocen pes, který pracoval dle uvedeného popisu. Prostorově prohledal leč, udržoval si kontakt s vůdcem a nemusel být více než 2x pobízen do leče. Známkou 3 je hodnocen pes, který nemusel být více než 4x pobídnut k práci v leči, aby stanovenou dobu dobře pracoval. Známkou 2 je hodnocen pes, který byl často pobízen do leče, aby splnil předepsaný časový limit. V leči pracoval dobře. Známkou 1 je hodnocen pes, který byl často pobízen do leče a vydržel nahánět víc než polovinu limitu. Známkou 0 je hodnocen pes, který přes veškeré pobízení vůdce, nedokázal v leči soustavně nahánět. Přejde-li pes při nahánění z odložení napřed k vůdci, hodnotí se jako od nohy koeficient 7. Zkouší-li se nahánění 2x, lze používat známky 3,5,2,5 apod. Aritmetickým průměrem se vypočítá výsledná známka.
SLÍDĚNÍ
Časový limit: 20 minut Zkouší se v poli s vyšší krytinou, popřípadě u vody nebo v lese s dostatečným porostem, který znemožňuje psovi hledat zvěř zrakem. Je možné využít i strniště s řadami slámy. Pes má rodostně, energicky a soustavně prohledávat terén s evidentní snahou nalézt zvěř, nebo její stopu. Do té doby musí zůstat v kontaktu se svým vůdcem a řídit se jeho pokyny. Má pracovat v přehledném terénu do vzdálenosti účinnosti brokového výstřelu. S nepřehledností terénu se musí zkracovat i vzdálenost slídění, aby byla možnost vypíchnutou zvěř ulovit. Slídění má trvat nejméně 20 minut. Známkou 4 je hodnocen pes, který člunkovitým způsobem prohledává terén před pomalu postupujícím vůdcem. Pracuje samostatně bez častých povelů, s neumdlévající snahou a chutí najít zvěř. Známkou 3 je hodnocen pes, který nemá tak dokonalý způsob slídění, nebo musel být vícekrát pobízen. Známkou 2 je hodnocen pes, který nemá systematické slídění a k práci musel být často pobízen. Známkou 1 je hodnocen pes, který chodí jenom krátce před vůdcem za stálého pobízení. Známkou 0 je hodnocen pes, který přes veškeré pobízení vůdcem nemá snahu hledat zvěř a zdržuje se ve vůdcově blízkosti.
STOPA ŽIVÉ ZVĚŘE
Pes musí sledovat stopu zvěře, na kterou ho vůdce nasadil nebo kterou na rozkaz vůdce sám našel, nejméně do vzdálenosti 200 kroků, aby mohl být hodnocen známkou 4. Známkou 0 je hodnocen pes, který stopu nesleduje.
DOHLEDÁVKA A PŘINÁŠENÍ PERNATÉ ZVĚŘE
Časový limit: 10 minut Pes má prokázat, že dokáže najít střelenou pernatou zvěř, která po zásahu spadla do vyšší krytiny a myslivec ji nevidí. Pro všechny zkoušené psy musí být použit stejný druh zvěře. Rozhodčí vyberou vhodné místo a pohodí zvěř tak, aby to pes ani vůdce neviděli. Pes je vypuštěn vůdcem na výzvu rozhodčího z místa vzdáleného od pozené zvěře asi 30 kroků, vždy s dobrým větrem. Vůdce smí dávat psovi povely pouze k hledání, pes má místo rychle a ochotně prohledat, nalezenou zvěř bez váhání přinést a vsedě odevzdat. Při dohledávce nesmí dávat vůdce psovi žádné povely k přinesení zvěře. Za každý takový povel se snižuje známka o jeden stupeň. Pes, který byl prokazatelně u zvěře, avšak tuto nepřinesl ani po dvou povelech, hodnotí se známkou 0. Rozhodčí zhodnotí zejména ochotu psa nalézt zvěř, její rychlé uchopení, přímočaré přinesení a spolehlivé odevzdání. Pes má při předávání posadit před vůdce bez hlasitého povelu a zvěř klidně držet, než mu ji vůdce odebere s příslušným povelem. Každý vůdce si může přinést odpovídající zvěř. O vhodnosti k použití rozhodnou rozhodčí. Známku ovlivňuje celkový způsob vypracování této disciplíny. Nedohledá-li pes zvěř do 10 minut, hodnotí se známkou 0. Dále se snižuje známka za špatné předání a za každý povel k přinesení zvěře o jeden stupeň. Vyplivnutí a nepředání = 2 chyby. Při VZ se zadáním titulu CACIT se provede dohledávka hned po ukončení slídění na vzdálenost 50 kroků.
DOHLEDÁVKA A PŘINÁŠENÍ SRSTNATÉ ZVĚŘE (ZKOUŠÍ SE PŘI LZ a VZ)
Časový limit: 10 minut Pes má prokázat, že je schopen dohledat vychladlou srstnatou zvěř. Tato disciplína se zkouší na pokraji lesa

Zkoušky vloh loveckých slídičů
odhalují vrozené vlohy psa, kvalitu jeho nosu, hlasitost, povahu a schopnosti k dalšímu náročnějšímu výcviku.
Předmětnejnižší známkykoeficientmaximální
počet bodů
I.II.III.
1. Nos3321040
2. Hlasitost320832
3. Poslušnost a ovladatelnost321520
4. Chování po výstřelu221312
5. Vodění řemeni221312
6. Slídění322832
7. Stopa živé zvěře321728
8. Ochota a chuť do vody221416
Nejnižší počet bodů pro cenu160130100192

Podzimní zkoušky loveckých slídičů
kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k dohledávání a přinášení drobné zvěře.
Předmětnejnižší známkykoeficientmaximální
počet bodů
I.II.III.
1. Nos3321040
2. Hlasitost320832
3. Poslušnost a ovladatelnost321520
4. Chování po výstřelu221312
5. Vodění řemeni221312
6. Slídění322832
7. Stopa živé zvěře321728
8. Dohledávka a přinášení
pernaté zvěře
221728
9. Vlečka se srstnatou zvěří221624
10. Přinášení kachny
z hluboké vody
321624
Nejnižší počet bodů pro cenu210170130252

Lesní zkoušky loveckých slídičů
kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k dohledávání drobné zvěře v lesních honitbách a k dosledům spárkaté zvěře.
Předmětnejnižší známkykoeficientmaximální
počet bodů
I.II.III.
1. Nos3321040
2. Hlasitost321832
3. Poslušnost a ovladatelnost321520
4. Chování po výstřelu221312
5. Vodění řemeni221312
6. Nahánění
  z odložení322936
  od nohy322728
7. Slídění322832
8. Stopa živé zvěře321728
9. Dohledávka a přinášení
srstnaté zvěře
221728
10. Vlečka se srstnatou zvěří221624
11. Šoulačka221624
12. Barva
  a/ hlásič, oznamovač3211560
  b/ vodič3211040
13. Odložení221416
14. Klid na stanovišti221416
Nejnižší počet bodů pro cenu310260210380

Barvářské zkoušky loveckých slídičů
kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro lov a dosled spárkaté zvěře, jejíž stopa je stará přes 12 hodin.
Předmětnejnižší známkykoeficientmaximální
počet bodů
I.II.III.
1. Vodění řemeni221312
2. Šoulačka221624
3. Barva
  a/ hlásič, oznamovač3211560
  b/ vodič3211040
4. Odložení221416
Nejnižší počet bodů pro cenu310260210380

Všestranné zkoušky loveckých slídičů
jsou nejvyšším typem zkoušek z loveckého výkonu. Psi, kteří je úspěšně absolvují, prokáží schopnost všestranně pracovat v lese, v poli i ve vodě. Mohou být zapsáni v plemenné knize jako psi univerzální - "U".
Předmětnejnižší známkykoeficientmaximální
počet bodů
I.II.III.
1. Nos3321040
2. Hlasitost321832
3. Poslušnost a ovladatelnost321520
4. Chování po výstřelu221312
5. Vodění řemeni221312
6. Nahánění
  z odložení322936
  od nohy322728
7. Slídění322832
8. Stopa živé zvěře321728
9. Dohledávka a přinášení
pernaté zvěře
221728
10. Dohledávka a přinášení
srstnaté zvěře
221728
11. Vlečka se srstnatou zvěří221624
12. Vlečka s pernatou zvěří221624
13. Přinášení kachny
z hluboké vody
321624
14. Slídění v rákosí321832
15. Dohledávka kachny
pohozené v rákosí
221832
16. Šoulačka221624
17. Barva
  a/ hlásič, oznamovač3211560
  b/ vodič3211040
18. Odložení221416
19. Klid na stanovišti221416
Nejnižší počet bodů pro cenu450370250520

Předměty zkoušek
Zkoušky vloh - ZV
Podzimní zkoušky - PZ
Lesní zkoušky - LZ
Barvářské zkoušky - BZ
Všestranné zkoušky - VZ


Všeobecně | ohaři | lovečtí slídiči | teriéři, jezevčíci a retrívři | bezkontaktní norování | honiči | barváři

Návrat na hlavní stránku Návrat na předchozí stránku